TESTY Z TERMODYNAMIKI
1. Moduł Younga określa:
a) względny przyrost długości ciała rozciąganego,
b) wartość naprężenia wewnętrznego, odpowiadającą podwojonej długości ciała,
c) bezwzględny przyrost długości ciała,
d) wartość siły, działającej na jednostkę powierzchni pola przekroju ciała, poddanego działaniu siły wydłużającej.

Wpisz odpowiedź: 

2. Temperatura nafty w naczyniu podniosła się o 2 stopnie. Wobec tego można przypuszczać, że:
a) wykonana nad naftą pracę,
b) dostarczono nafcie ciepła,
c) dostarczono nafcie ciepła lub wykonana nad nią pracę,
d) zmalała energia wewnętrzna nafty, a kosztem tego wzrosła jej temperatura.

Wpisz odpowiedź: 

3. O współczynniku rozszerzalności liniowej dowolnego ciała stałego można powiedzieć, że zależy on od:
a) rozmiarów ciała,
b) przyrostu temperatury,
c) rodzaju ciała,
d) długości początkowej.

Wpisz odpowiedź: 

4. Ciepło krzepnięcia substancji:
a) zależy od jej rodzaju,
b) jest mniejsze od ciepła jej topnienia,
c) zależy od jej masy,
d)jest większe od ciepła jej topnienia

Wpisz odpowiedź: 

5. Na jednej z szalek wagi postawiono naczynie z naftą, które zrównoważono odważnikami położonymi na drugiej szalce. Od góry, na trzymanym w ręce sznurku, zanurzono w naczyniu kawałek ołowiu. W skutek tego szalka wagi:
a) z naczyniem opadła w dół,
b) z naczyniem pozostała w tej samej pozycji,
c) gdzie był ołów, nie doznała z jego strony siły, gdyż on nie doznał siły wyporu,
d) z odważnikami opadła w dół.

Wpisz odpowiedź: 

6. Energia wewnętrzna nie ulega zmiany podczas przemianie:
a) izochorycznej,
b) izotermicznej,
c) izobarycznej,
d) każdej.

Wpisz odpowiedź: 

7. W ciągu jednego obiegu termodynamicznego substancja robocza w idealnym silniku cieplnym wykonała pracę 2 kJ i przekazała do chłodnicy 8 kJ ciepła. Sprawność tego silnika wynosi:
a)0,8,
b) 0,6,
c) 0,4,
d) 0,2.

Wpisz odpowiedź: 

8. W naczyniu z wodą znajdują się 4 identyczne klocki. Siła, którą woda działa na klocek jest zwrócona w dół na klocku:
a) przylegającym ściśle do dna,
b) otoczonym ze wszystkich stron wodą,
c) znajdującym się przy samej powierzchni wody,
d) częściowo zanurzonym

Wpisz odpowiedź: 

9. Prawdziwym zdaniem jest:
a) Temperatura ciepła nie może ulec zmianie wskutek jej parowania.
b) Parowanie cieczy, jako proces endotermiczny, prowadzi do wzrostu temperatury.
c) Spadek temperatury cieczy może być skutkiem jej parowania.
d) Parowanie wymaga osiągnięcia przez ciecz określonej temperatury.

Wpisz odpowiedź: 

10. Błędnym stwierdzeniem jest, że doświadczenie Joule'a może wykazać:
a) że ciepło przekształca się w pracę,
b) istnienie równoważności ciepła i pracy,
c) słuszność I zasady termodynamiki,
d) wartość cieplnego równoważnika pracy.

Wpisz odpowiedź: 

11. W silniku cieplnym pracę użyteczną uzyskuje się kosztem:
a) tarcia,
b) ciepła dostarczonego,
c) części ciepła dostarczonego,
d) ciepła wydzielanego przy tarciu.

Wpisz odpowiedź: 

12. Gdy kaloryfery ogrzeją powietrze w pokoju, to praktycznie biorąc, ulegnie ono przemianie:
a) adiabatycznej,
b) izotermicznej,
c) izochorycznej,
d) izobarycznej.

Wpisz odpowiedź: 

13. Pobierane w procesie topnienia ciała krystalicznego ciepła to:
a) zużywanie na wzrost energii kinetycznej cząsteczek,
b) równe zeru, bo temperatura topnienia pozostaje niezmieniona,
c) zużywane na pracę przezwyciężenia sił międzydrobinowych,
d) dodatnie lub ujemne, w zależności od wzrostu lub spadku objętości ciała przy topnieniu.

Wpisz odpowiedź: 

14. Sprawność silnika cieplnego jest wyrażona stosunkiem:
a) temperatury absolutnej chłodnicy do temperatury bezwzględnej źródła ciepła,
b) wykonanej pracy użytecznej do ilości ciepła pobranego ze źródła,
c) pracy użytecznej wykonanej do ilości ciepła oddanego do chłodnicy,
d) ciepła pobranego ze źródła ciepła do ciepła oddanego chłodnicy.

Wpisz odpowiedź: 

15. Prawo Boyle'a i Mariotte'a stosuje się do przemiany gazu, w której jest:
a) stałe ciśnienie,
b) stała temperatura bezwzględna,
c) stała objętość,
d) stała gęstość.

Wpisz odpowiedź: